!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Stockholmshus 8

Förtätning

2019-01-15

Förtätning - nybyggen

 

Det ser inte bättre ut än att det befarade bygget av 2 fastigheter (bostadsrätter) i vårt område kommer att genomföras.

Arbetet beräknas påbörjas under 2019. Föreningen har ännu inte fått någon ytterligare information om hur det är tänkt att gå till, påverkan under byggtiden etc.

Föreningen har genom förtätningsgruppen, styrelsen och föreningsmedlemmar som har överklagat kämpat emot planerna. Två rättsinstanser och ett antal politikerbrev senare har inte hjälpt tyvärr. Beslutet fattades av den förra majoriteten i stadshuset. Vi kan konstatera att staden inte värderar kulturella byggvärden, stadsdelarnas olika karaktärsdrag, naturlig grönmark och skogsfickor som särskilt betydelsefulla för vår stad. Alla formella sätt att stoppa detta är uttömda. Planeringen av detta bygge har pågått sedan 2010.   

 

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. Styrelsen kommer nu att kontakta staden för att se vilka som är kommande steg i processen.

 

Överklagan till Mark- och miljööverdomstolen

Styrelsen har med hjälp av en advokatfirma överklagat domen från lägre instans. Nu inväntar vi besked om domstolen kommer att ta upp vårt fall. Ett svar väntas under hösten 2018.

 

Tidigare händelser:

Ingen upphävd detaljplan!

Mark- och miljödomstolen har nu kommit med sin dom. Domstolen upphäver inte detaljplanen vilket innebär att byggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen fastställs. Om sakägare vill överklaga till Mark- och miljööverdomstolen ska detta göras senast sen 19 juli. Just nu funderar styrelsen på hur vi ska agera.  

 

Nytt om förtätningen.

Mark- och miljödomstolen kommer till vår förening för syn den 18 april kl 12:30.

 

Mark-och miljödomstolen i Nacka har beslutat att syn ska hållas under dagen den 18 april kl 12:30 (samling vid Kolsnarsvägen 21). Föreningen har tidigare begärt att syn ska hållas eftersom vi anser att det inte går att ta ett beslut om detta ingrep utan att man först ha varit på plats.  Personlig inbjudan till syn har gått ut till alla som har överklagat till domstolen, det är cirka 30 hushåll.

Detta är förstås ett utmärkt tillfälle att framföra det som du som sakägare anser vara viktigt för domstolens bedömning. Domstolen beaktar alltid den skriftliga handläggningen i målet.

Synen är dock offentlig och vem som helst kan komma. Även du som inte har skickat in överklagan på detaljplanen till domstolen är välkommen att komma och lyssna och visa ditt stöd genom att vara på plats. Ta vara på denna möjlighet!

Vid syn deltar normalt mark- och miljödomstolen med en domare, som är rättens ordförande, och ett tekniskt råd (specialistdomare inom sakområdet) och en protokollförare. Till syn kallas normalt alla parter i målet vilket innebär att även Stockholms stad troligen kommer att vara representerad.

Ni som fått personligt brev från domstolen, glöm inte att skicka in att ni mottagit denna. Går bra att ringa också.

Övriga frågor och andra funderingar besvaras av patrick.linden@stockholmshus8.se

 

 

Överklagandeprocessen.

 

Stadsbyggnadsnämnden har den 21 september 2017 antagit förslag till detaljplan för Årsta 1:1 i stadsdelen Årsta, Dp 2013-00468. Beslut i ärende §19. Detta förslag till detaljplan avser nya bostäder vid Kolsnarsvägen och Långhalsvägen. Sedan 26 oktober 2017 är vi inne i en överklagandeprocess. Ett flertal sakägare har lämnat in överklagan på beslutet till Mark- och miljödomstolen.
 
Planhandlingarna finns tillgängliga här
 

_______________________

Här finner du utdraget från stadsbyggnadsnämndens beslut den 21 september. 

_____________________

 

Funderingar och frågor om förtätningsförslaget mejlar du till patrick.linden@stockholmshus8.se

_____________________

 Här finns föreningens förra yttrande över samrådet från 2015.

Då det enbart var mycket marginella förändringar i det nya detaljplanförslaget framhöll föreningen samma punkter som vid förra yttrandet (2015). Framförallt är det fortfarande 5 våningshus med loftgångar som är i detaljplanförslaget och som enligt föreningen anses som både för höga och för breda samt att utseendet inte är anpassat efter karaktären i området. Synpunkter inämnade från föreningen 2017 hittar du här

Nedan kan du läsa om Stockholms Stads förslag till förtätning i vårt område.

En bild kan säga mer än tusen ord men den kan också ljuga mer än tusen ord. Staden har lyckats att få ett femvåningshus att se lägre ut än ett trevåningshus!

 

Nedan har vi samlat ett antal dokument som beskriver hur det skulle komma att se ut:

Detta är stadens dröm.

Stadens tankar vad de vill göra, länk till Stadsbyggnadskontoret

Höjder i öst-västlig riktning på befintlig och föreslagen bebyggelse

Höjder i nord-sydlig riktning på befintlig och föreslagen bebyggelse

Politiker i Stadsbyggnadsnämnden

 

Vill du vara med att påverka denna utvecklingen är du välkommen att kontakta oss.

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2019-01-15 av pl

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion