!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Förtätning

Överklagandeprocessen.

 

Stadsbyggnadsnämnden har den 21 september 2017 antagit förslag till detaljplan för Årsta 1:1 i stadsdelen Årsta, Dp 2013-00468. Beslut i ärende §19. Detta förslag till detaljplan avser nya bostäder vid Kolsnarsvägen och Långhalsvägen. Sedan 26 oktober 2017 är vi inne i en överklagandeprocess. Ett flertal sakägare har lämnat in överklagan på beslutet till Mark- och miljödomstolen.
 
Planhandlingarna finns tillgängliga här
 

_______________________

Här finner du utdraget från stadsbyggnadsnämndens beslut den 21 september. 

_____________________

 

Funderingar och frågor om förtätningsförslaget mejlar du till patrick.linden@stockholmshus8.se

_____________________

 Här finns föreningens förra yttrande över samrådet från 2015.

Då det enbart var mycket marginella förändringar i det nya detaljplanförslaget framhöll föreningen samma punkter som vid förra yttrandet (2015). Framförallt är det fortfarande 5 våningshus med loftgångar som är i detaljplanförslaget och som enligt föreningen anses som både för höga och för breda samt att utseendet inte är anpassat efter karaktären i området. Synpunkter inämnade från föreningen 2017 hittar du här

Nedan kan du läsa om Stockholms Stads förslag till förtätning i vårt område.

En bild kan säga mer än tusen ord men den kan också ljuga mer än tusen ord. Staden har lyckats att få ett femvåningshus att se lägre ut än ett trevåningshus!

I korthet bedöms föreslagen byggnation påverka följande:

  • Exploatering av två centrala grönområdet i föreningen innebär att områdets kvalitéer påverkas. Naturområdena är värdefulla för de boendes välbefinnande, natur- och djurliv och som närliggande utflyktsplatser för förskolan. Grillplatsen på Flaggberget kommer dessutom att förvinna/ skuggas av en ny hög byggnad.

  • De kulturhistoriska värdena och ursprungliga stadsbyggnadsidéerna kommer påverkas negativt. Mycket högre och bredare byggnader än befintlig bebyggelse påverkar stadsbilden.

  • Byggnation av höga hus (5 våningar + högt fläktrum) nära befintliga bostäder innebär risk skuggning av många lägenheter och balkonger, insyn från nya bostäder och påverkad utsikt.

  • Fler bostäder innebär ökat tryck på parkeringsplatserna utmed gatorna då många inte väljer att parkera i ett nytt dyrt garage. 

  • Under byggtiden påverkas området genom sprängning, byggbuller och transporter. Särskilt förskolan kommer att påverkas under dagarna.

  • Närliggande bergvärmehål riskerar att rasa in vid sprängning. 

Nedan har vi samlat ett antal dokument som beskriver hur det skulle komma att se ut:

Planbeskrivning - detta är vad de föreslår.

Karta över vad som planeras.

Så här tycker vi.

Detta är stadens dröm.

Stadens tankar vad de vill göra, länk till Stadsbyggnadskontoret

Så kommer solljuset att påverkas

Höjder i öst-västlig riktning på befintlig och föreslagen bebyggelse

Höjder i nord-sydlig riktning på befintlig och föreslagen bebyggelse

Politiker i Stadsbyggnadsnämnden

 

Vill du vara med att påverka denna utvecklingen är du välkommen att kontakta oss.

 

 

 

 

 

 

 

Dokument

Senaste dokumenten 17 feb2.zip 2015-02-17
Fallet vättersberget.zip 2015-02-01
Dagvattenutredning bilaga.PDF 2015-02-17
Trafikbullerutredning.PDF 2015-02-17
Dagvattenutredning.PDF 2015-02-17
Ekologigruppens.PDF 2015-02-17
Inbjudan till samrådsmöte 0150213145622190.pdf 2015-02-17
Planbeskrivning.PDF 2015-02-17
Plankarta.PDF 2015-02-17
Bilder och kartor.zip 2015-02-03
Samrådsbrev.PDF 2015-02-17
Synpunkter på förtätning.pdf 2015-02-17
Argument och synpunkter.pdf 2015-02-18
solstudie det.pdf 2015-03-03
Sektioner i öst- västlig riktning.pdf 2015-03-03
Bilaga Förtydligande av sektioner i nord-sydlig riktning.pdf 2015-03-10
Politiker i Stadsbyggnadsnämnden- kontaktuppgifter.pdf 2015-03-10
komplett-samråd.pdf 2015-03-26
Samrådsyttrande- Bostadsrättsföreningen Stockholmshus 8.pdf 2015-03-26

Uppdaterad 2017-10-31 av pl

Utskriftvänlig version