!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Stockholmshus 8

Vad kräver tillstånd?

Tänk på att alla ändringar skall anmälas till styrelsen - klicka här och välj "Renovering av lägenhet".

Vid vilka tillfällen måste styrelsen informeras och godkänna?

Vid alla typer av renoveringar i lägenheterna skall alltid styrelsen informeras via en renoveringsanmälan.

Innan du gör väsentliga ändringar i din lägenhet, skall dessa godkännas av styrelsen.  Godkännandet skall inhämtas före arbetet får påbörjas. En efterbesiktning skall också utföras med kontroll att ansökan följts. Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för ansökan, att arbetet blir fackmannamässigt utfört och för anmälan om efterbesiktning.

En efterbesiktning skall utföras av en besiktningsman utsedd av styrelsen.

Det är du som medlem som beställer besiktningen och ansvarar för att föreningen får protokollet. Besiktningen är kostnadsfri för dig som medlem.

Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, måste göra bygganmälan eller söka bygglov hos kommunen.

Det är din skyldighet att undersöka om sådana tillstånd behöver sökas.

Vad är väsentliga ändringar?

Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner (tex att riva en bärande vägg) eller som avsevärt förändrar planlösningen i lägenheten, tex att flytta köket.
Du måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden.

Väsentliga ändringar är också sådana som avsevärt förändrar planlösningen i lägenheten. Då krävs det bygganmälan eller byggöov från kommunen.

För att förtydliga så beskrivs här nedan ett antal andra exempel som kräver tillstånd av styrelsen.

Våtutrymmen

För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens Våtrums Kontroll (GVK).

Tätskikten i våtutrymmet får aldrig skadas eller sättas ur funktion via tex håltagning i våtutrymmet.

Arbete med tätskikten får endast utföras av certifierad person.

Golvbrunnen får inte flyttas utan tillstånd från styrelsen.

En anmälan om renoveringen krävs för denna typ av renovering och intyg på att arbetet utförs av certifierad personal behöver styrelsen ha.

Innerväggar

Att ta ner innerväggar kräver styrelsen godkännande. Att ta ner bärande innerväggar kräver bygglovsanmälan.
I din renoverinsanmälan skall du då också ange var ventialtionen finns i förhållande till innerväggen.
Om det går horisontella ventilationstrummor i lägenheten så måste man vara extra försiktig så att inte dessa rasar ihop invändigt och stoppar lufttitillförseln i lägenheten.
I dessa fall så måste också renoveringsanmälan innheålla dokumentation om hur man säkrar att inte ventialtionen skadas när väggen tas ner.

Elnätet

Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Elnätet inom lägenheten (efter säkringsskåpet) är lägenhetsinnehavarens ansvar och kräver därmed inget tillstånd och ingen efterbesiktning. En renoveringsanmälan skall dock skickas in.

Skall du däremot göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, el-central eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse.

För utförligare beskrivning av vad du får göra själv med elektricitet så hänvisar styrelsen till bifogade dokument - klicka här 

TV- & Bredbandsnäten

Ingrepp i fastighetens TV-kanalsystem eller internet/bredbands system får inte göras utan styrelsens godkännande.

Gas- och VVS nätet

Ombyggnad av fastighetens gas- och VVS-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens godkännande.

Ventilationssystemet

Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation. Ventilerna uppe vid taket i köket och på toaletten får inte sättas igen. Dessa är lägenhetens utluftsventiler.
Fastigheterna är byggda med självdrag och igensatta ventiler sätter självdraget ur funktion.
Detta innebär också att alla former av motordrivna fläktar i samtliga ventilationssystem inte är tillåtna i föreningens fastigheter.
Kolfilterfläkt i köket, som inte kopplas till ventilationskanalerna, är godkänd.

Värmesystemet

Fastigheternas vattenburna värmesystem får du aldrig ändra på utan tillstånd från styrelsen. Värmesystemet i vår förening är ett integrerat vattenburet system och alla ingrepp påverkar systemet funktion och därför så måste du inhämta tillstånd innan ändringar på element eller ledningar får göras.
När ändringar skall göras i föreningens värmesystem (inkl termostat, element/radiatorer, avstängningar etc) skall enbart en av styrelsen utsedd entreprenör användas.
Denne entreprenör kontaktar dig när din renoveringsanmälan har inkommit.

Normalt får man inte tillstånd för byte av radiatorerna.
Om tillstånd ges så skall medlemmen kunna verifiera att det är exakt samma flöde i den utbytta enheten som i originalet, eftersom detta ingrepp påverkar flödet i hela systemet.
En ny inmätning av den aktuella stammen behöver göras efter ett ingrepp i värmesystemet, vilket kan vara kostsamt. En sådan inmätning sker på medlemmens bekostnad.
Om radiatorerna temporärt har tagits loss vid en renovering så kan värmesystemet behöva luftas. 

Vattenburen golvvärme är inte tillåtet att installera, däremot har vi inget emot att installera elburen golvvärme. Vattenburen golvvärme innebär en rejält ökad risk för vattenskada som föreningen inte kan friskriva sig ifrån eller avtala bort. 

Kontakta alltid styrelsen i sådana ärenden.

Avstängningar av servisledningar

En åtgärd som kräver avstängning av någon servisledning (tex vattensystemet, värmesystemet, elsystemet) i hela fastigheten räknas ALLTID som väsentlig då den dels berör flera medlemmar och dels är servisledningarna en del av det ansvar som föreningen har. Du får aldrig själv stänga av någon av fastigheterna gemensamma funktioner, såsom vatten, avlopp, el, värme etc. Detta måste göras av en tekniker som föreningen har avtal med. Om du själv manipulerar med avstängningsanordningarna kan dessa skadas vid felaktig användning och då blir du ersättningsskyldig.

Klicka här - för att anmäla avstängning av servisledning - använd kategorin "stänga av servisledning"


För info om

Vad kräver inte tillstånd?

Klicka på länken ovan

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion